Vedtekter Flatset Småbåtlag SA

Vedtekter Flatset Småbåtlag SA – oppdatert 26. mars 2014

§ 1 Organisasjon / Eierskap

1.1. Formål, forretningskontor, rolle og eierskap

Småbåtlagets navn er Flatset Småbåtlag SA med forretningskontor på Frei i Kristiansund kommune. Småbåtlaget har ikke erverv til formål og skal kun eies av medlemmer med båtplassbevis, dvs. de som i.h.t. vedtektene eier båtplass. For hver enkelt båtplass blir det utstedt et båtplassbevis, jfr. § 2, punkt 2.2. Fra 01.01. 2007 kan hver medlem kun eie 1 båtplass. Hver medlem med båtplassbevis har 1 stemmerett. Medlemmer i Småbåtlaget betaler en årlig medlemskontingent fastsatt av årsmøtet. Medlemmer har tilgang til småbåtlagets fasiliteter etter de retningslinjer og priser som til en hver tid gjelder for Flatset Småbåtlag SA. Bedrifter, det offentlige, organisasjoner o.l. kan ikke være medlemmer eller på noen annen måte ha eierskap i Flatset Småbåtlag SA, f.eks. ved oppkjøp av en eller flere båtplasser. Flatset Småbåtlag SA sin hovedmålsetting er å gi medlemmer et felles marina-anlegg med båtplasser, klubbhus, opplagsplass, kaianlegg, kran og andre nødvendige fasiliteteter for bruk og opplag av fritidsbåter. Småbåtlaget har ikke erverv til formål og skal drives på en ikke-kommersiell basis, hvor en tilstreber å holde en lavest mulig årlig kostnad for medlemmene – som er basert på å dekke inn utgifter for å foreta forsvarlig utvikling og vedlikehold av Småbåtlagets anlegg. Eventuelt årsoverskudd tillegges småbåtlagets egenkapital. Småbåtlaget har også som formål å utvikle og ivareta et godt sosialt miljø. Utvikling og vedlikehold av anlegget er et kollektivt ansvar for småbåtlagets medlemmer. For å bli ny medlem må en også undertegne et skjema hvor en signerer for å ha lest og akseptert Flatset Småbåtlag SAs vedtekter og forskrifter.

1.2. Anleggets størrelse

Anleggets størrelse og omfang skal holdes innenfor økonomiske og praktiske rammer for en ansvarlig økonomisk drift av småbåtlaget.

1.3. Leietakere

Det kan ikke inngås leieavtaler som vil være til ulempe for Småbåtlagets drift eller trivsel. Evt. leietakere kan være lag, organisasjoner o.l. Evt. leietakere kan ikke ha eierskap, være medlemmer i Flatset Småbåtlag SA eller gjennom leieavtaler binde seg økonomisk eller på annen måte eiermessig til Flatset Småbåtlag SAs anlegg eller eierandeler. Leietakere kan ikke sette opp varige installasjoner på Småbåtlagets eiendom. Evt. installasjoner kan bare settes opp etter nærmere avtale med Småbåtlaget og skal fjernes når leieforholdet opphører. Evt. leieavtaler gjelder for inntil 5 år om gangen, hvor leietaker betaler et årlig leiebeløp, som hvert nytt år må betales innen utgangen av mars måned. Etter utgått leietid, må det forhandles på nytt om evt. ny leieavtale. Inngåelse av leieavtaler skal utredes av styret og legges fram som årsmøtesak med nødvedig saksutredning. Inngåelse og evt. fornyelse av leieavtaler kan kun gjøres av årsmøtet. Beslutningen om inngåelse av leieavtaler avgjøres ved simpelt flertall. Leietaker(e) kan ikke ha styrerett eller bestemmelsesrett over Flatset Småbåtlag SAs anlegg eller vedtekter. Leietaker(e) må forholde seg til leieavtalen og er underlagt Flatset Småbåtlag SAs styre og vedtekter. Ved brudd på dette eller manglende betaling innen fristen, har Flatset Småbåtlag SA rett til å si opp leieavtalen med 14 dagers varsel. Leietakeren forplikter seg da til å fjerne og rydde opp sine eiendelser og effekter. Hvis dette ikke blir gjort og/eller ved manglende betaling, kan Flatset Småbåtlag SA gå til juridisk søksmål for å få dekket utgifter til opprydding/fjerning av leietakers effekter/eiendeler samt dekke manglende betaling. Ved avtalebrudd som ikke skyldes manglende betaling, har ikke Flatset Småbåtlag SA plikt til å tilbakebetale innbetalte årlig leieavgift.

1.4. Medlemmer med og uten båtplassbevis

Flatset Småbåtlag SA er et samvirkeforetak. Medlemskap kreves av medlemmer med båtplassbevis og andre som er enig i lagets formål og godtar lagets vedtekter. Foruten å ikke eie båtplass, har medlemmer uten båtplass samme rettigheter og plikter som medlemmer med båtplassbevis til å disponere småbåtlagets fasiliteter etter de retningslinjer og priser som til en hver tid gjelder for Flatset Småbåtlag SA. Medlemmer kan leie båtplass – se § 3, punkt 3.3 Framleie av båtplass for medlemmer med båtplassbevis. Medlemmer med båtplassbevis har fortrinnsrett til Småbåtlaets anlegg og fasiliteter. For å kunne stå på venteliste for tildeling av båtplass, må man tegne seg som medlem av Flatset Småbåtlag SA.

1.5. Ikke-medlemmer

Ikke-medlemmer kan ikke leie oppstillingsplass på land, men kan bruke lagets fasiliteter hvis det ikke er til hinder for lagets medlemmer, og kun for kortere perioder av gangen. Ikke-medlemmer skal betale egne, høyere priser enn lagets medlemmer. Se § 3.

1.6. Organisasjon

Småbåtlaget ledes av et styre og kan ellers bestå av komiteer som oppnevnes og er underlagt styret, jfr. § 5, punkt 5.2. Styret kan bare bestå av medlemmer med båtplassbevis og velges av årsmøtet. Komiteer kan bestå av medlemmer og oppnevnes av styret. Årsmøtet er lagets høyeste organ.

§ 2 Medlemmer

2.1. Gyldig medlemsskap

Medlemmer som ikke har oppfylt sine forpliktelser i.h.t. denne paragrafs punkt 2.4. (Medlemskontingent) eller kommer inn under denne paragrafs punkt 2.8. (Eksklusjon) minster sine rettigheter i Flatset Småbåtlag SA.

2.2. Båtplassbevis (Kun for medlemmer)

Det betales andelsinnskudd i form av båtplassens størrelse. For hver båtplass blir det utstedt et båtplassbevis. Båtplassbeviset utstedes etter båtplassens bredde og utligger. Årlig avgift for de forskjellige båtplassene fastsettes av årsmøtet. Båtplassbeviset må innbetales etter nærmere angitte tidsfrister og utstedes ikke før forpliktelsene er oppfylt. Kun gyldig utstedt båtplassbevis er gyldig dokumentasjon som medlem med båtplassbevis av Flatset Småbåtlag SA.

2.3. Verdi av båtplasser

Gamle båtplasser før 01.01.2011:

Fastsatte innløsningsverdier for båtplasser kjøpt pr. 01.01. 2007 før utbygging i 2011:

Båtplass inntil 2,0 m bredde: kr. 10.000,-

Båtplass inntil 2,5 m bredde: kr. 10.600,-

Båtplass inntil 3,0 m bredde: kr. 13.600,-

Båtplass inntil 3,5 m bredde: kr. 15.640,-

Båtplass inntil 4,0 m bredde: kr. 17.800,-

Båtplass inntil 4,5 m bredde: kr. 21.100,-

Nye båtplasspriser fra 2011 beregnes pr. breddemeter. Meterpris fastsettes til kr. 7.500,- fra 2011.

Verdiene reguleres årlig i.h.t. konsumprisindeksen (KPI)og rundes av opp til nærmeste hele 50 kroner.

2.4. Årlig kontingent og avgifter

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet, sammen med en årlig avgift for båtplasser og boder. Disse skal betales hvert år innen utgangen av februar måned. Medlemmer med båtplassbevis som ikke betaler årsavgiftene innen fristen, mister sin stemmerett på årsmøtet (jfr. § 6.4.). Årskontingenten og årsavgiftene følger kalenderåret og forfaller til betaling senest ved angitt forfall. Ved oversitting av fristene påløper renter, og styret kan ekskludere medlemmer etter § 2.8.

2.5. Dugnad

Å være medlem av Flatset Småbåtlag SA innebærer et kollektivt ansvar for å utvikle og ivareta anlegget. Styret har rett til å pålegge medlemmene dugnadsarbeide. For medlemmer med båtplassbevis som ikke har anledning til å delta med minimum dugnadsarbeide, skal det innbetales en årlig ekstra ”dugnadsavgift”. Minimum dugnadsinnsats og ekstra dugnadsavgift bestemmes av årsmøtet. Medlemmer har også anledning til å jobbe inn timer for andre medlemmer. Medlemmer over 67 år er fritatt for dugnadsavgift.

2.6. Andre avgifter

Styret i Flatset Småbåtlag SA kan vedta andre avgifter, som f.eks. avgift for bøyeplass, opplagsplass o.l. Se § 3.

2.7. Forskrifter og orden

Medlemmene og andre brukere (jfr. § 1), forplikter seg til å rette seg etter de til enhver tid gjeldene retningslinjer for bruk av anlegget. For overtredelser av disse, kan styret bøtlegge enkeltmedlemmer og evt. andre brukere. Slike overtredelser kan være uaktsom bruk av småbåtlagets utstyr, tilgrising av småbåtanleggets anlegg, ikke opprydding av opplagsmateriell etter vinteropplag o.l. Grov uaktsomhet kan føre til eksklusjon.

2.8. Eksklusjon / betalingsfrister

Medlemmer som ved sin oppførsel virker til skade for foreningen, kan av småbåtlagets styre, etter skriftlig advarsel, ekskluderes fra laget. Det samme gjelder ved manglende betaling av fastsatte kontingenter, båtplassbevis (båtplasser) eller andre avgifter. Hvis et medlem ikke overholder Flatset Småbåtlag SAs vedtekter og forskrifter, har styret rett til å ekskludere medlemmet hvis dette er av alvorlig karakter eller er gjentakende. Oversittes betalingsfristen vil det påløpe renter. Det sendes ut 3 purringer med en måneds mellomrom. Den siste purringen påføres at medlemmet ekskluderes fra angitt dato og ankefrist. Etter endelig vedtak om eksklusjon, vil båtplass for andelseiere omsettes og den ekskluderte andelseieren får utbetalt båtplassverdien fratrukket renter og skyldige kontingenter og avgifter. Også § 3.5. inneholder mulighet for eksklusjon. Medlemmer som ekskluderes mister sine rettigheter i Flatset Småbåtlag SA. Hvis medlemmer blir ekskludert p.g.a. manglende innbetaling eller øknomiske misligheter, vil Flatset Småbålag SA vurdere rettslige tiltak for å få dekning for det utestående beløpet. Hvis et medlem blir eksludert, må vedkommende fjerne sine eiendeler (båt og båtutstyr) innen 14 dager. Hvis ikke det ikke er gjort innen fristen, vil Flatset Småbåtlag SA også vurdere rettslige tiltak for å fjerne dette for det ekskluderte medlemmets regning. Styret skal sende rekommandert medelelse om eksklusjon. Det gis mulighet for skriftlig anke som må være mottatt av styret innen 3 uker etter mottatt melding om eksklusjon. Evt. ankesaker avgjøres av førstkommende årsmøte.

§ 3 Båtplasser

3.1. Båtplassbevis

For hver båtplass blir det utstedt et båtplassbevis. Båtplassbeviset angir båtplassens bredde og uteligger. Se § 2.2. Ved salg eller bytte av båtplass, skal gamle båtplassbevis innleveres til styret. Nye gyldige båtplassbevis utstedes av styret.

3.2. Medlem med båtplassbevis

Det er ikke tillatt å foreta endringer av gangbare utliggere eller fortøyningsbommer uten styrets/havnekomiteens samtykke. Fendring og lignende må utføres av medlem med båtplassbevis, og til hans kostnad, men på angitt måte. Anvendelse av båtplass må skje i henhold til Flatset Småbåtlag SAs instrukser.

3.3. Framleie av båtplass for medlemmer med båtplassbevis

Medlemmer med båtplassbevis kan framleie sin båtplass. Framleie kan kun skje til et annet medlem av småbåtlaget. Ved medlems utlån av plass inntil 4 uker, gjelder ikke kravet om medlemsskap for den som leier plassen. Flatset Småbåtlag SA har anledning til å leie ut ledige båtplasser som laget eier i inntil 3 måneder uten at leietaker må tegne seg som medlem. Leieavgift fastsettes av styret. Framleie pr. 01.05.11 er pålydende kr. 300.

Medlemmer med båtplassbevis som fremleier båtplass er ansvarlig for å orientere leietaker om krav til forsikring av båten.

3.4. Salg av medlems båtplass

Hvis det er hensiktsmessig for Småbåtlaget, har Småbåtlaget førsterett til å kjøpe ut båtplasser som er til salgs – for senere salg eller omregulering. Kjøp og salg av båtplasser skal alltid meldes fra og selges gjennom styret. Medlemmer med båtplassbevis har andrerett til å “bytte” plass når noen skal selge: Det skjer ved at de må kjøpe plassen som er til salgs og deretter selge sin tidligere båtplass. Medlemmer som er på venteliste for båtplass har tredjererett til å kjøpe båtplasser som skal selges. Hvis ingen medlemmer ønsker å kjøpe båtplassen, eller at de ikke kan kjøpe plassen innen 1 måned, må medlem med båtplassbevis som ønsker å selge, selv skaffe kjøper. Båtplassen kan arves og eventuelt overdras til slektninger i rett opp/nedadgående linje. Dersom medlem med båtplassbevis ønsker, kan også båtplass overtas sammen med evt. salg av hus eller hytteeiendom. Ny eier blir da medlem med båtplassbevis i Flatset Småbåtlag SA. Ved salg eller overdragelse av båtplass, skal gammelt båtplassbevis innelevers til styret, som usteder nytt båtplassbevis til det nye medlemmet. Verdi av båtplasser er definert i § 2.3 og kan ikke selges for høyere verdi. Kjøp og salg av båtplasser som ikke følger § 3.4. er ugyldige. Overtredelse av denne paragraf kan føre til eksklusjon (§ 2.8).

3.5. Opplagsplasser på land for medlemmer

Medlemmer med båtplassbevis har fortrinnsrett til båtopplagsplasser på land. Hvis medlemmer lagrer båter på land over 2 år, som må ansees nærmest for å være båter som bare blir liggende, kan styret pålegge båteier å fjerne båten. Etter 2 år kan det søkes skriftlig til styret for forelengelse av opplagsperioden. Hvis dette ikke blir gjort, vil styret vurdere rettslige tiltak for å få fjernet båten for eierens regning, jfr. § 2, punkt 2.8. Oppsett og utsett av båter fra opplagsplasser skal loggføres av oppsynsmannen og signeres av båteieren.

3.6. Opplagsplasser / Oppsetting av faste installsjoner på land

Medlemmer kan ikke gis tillatelse til å sette opp faste installasjoner på land. Med faste installasjoner menes varige “båtgarasjer” bygd av tre, stein, mur o.l. Båter som står i opplag på land skal støttes opp forsvarlig, slik at de ikke velter og kan tildekkes med presenning o.l. Ved sjøsetting skal alt opplagsmateriell ryddes bort. Hvis opplagsplassen eller kaien ikke er ryddet, må det betales et ekstra gebyr som fastsettes av årsmøtet

3.7. Boder

Laget har 48 boder som leies ut til lagets båtplasseiere.

3.8. Gjestebrygge

Bruk av og avgifter for gjestebrygge(r) reguleres av styret.

3.9.  Bøyeplass, landfeste og annet bruk anlegget

Hvis det ikke er til hinder eller ulempe for medlemmenes bruk av småbåtanlegget eller medfører ekstra belastning av anlegget, kan styret:

Leie ut ekstra bøyeplass, landfeste o.l eller inngå av avtaler for bruk av småbåtlagets kaianlegg for mer regelmessige anløp av landingsbåter fra større oppankrede båter i nærheten av anlegget.

3.10 Forsikring av båtene

Alle båteiere skal ha forsikret båtene sine som ligger ved lagets flytebrygger eller oppbevares på lagets anlegg. Laget er ikke ansvarlig for skader på båter som måtte oppstå som følge av brann/havari på flytebrygger eller øvrige anlegg.

§ 4 Oppsyn

Styret kan oppnevne en oppsynsperson/er for anlegget. Oppsynsperson/er er underlagt styret i småbåtlaget og skal utføre arbeide etter egen arbeidsinnstruks. Oppsynsperson/er kan ikke inngå avtaler på vegne av Småbåtlaget som ikke er godkjent av styret eller som strider mot vedtektene. Eventuell godtgjørelse for oppsynspersonens/es virksomhet fastsettes av årsmøtet.

§ 5 Styret og komiteer

5.1. Sammensetning og konstituering

Styret velges av årsmøtet og kan bare bestå av medlemmer med båtplassbevis.

Styrets 5 medlemmer består av:

Styreformann, kasserer, 1 styremedlem, sekretær og havnesjef.

Styreformannen velges med særskilt valg for 2 år. Styrets medlemmer velges for 2 år, (slik at det ikke uttrer mer enn to styremedlemmer hvert år.) Alle kan gjenvelges, men kan nekte gjenvalg etter å ha sittet en lengre periode. Det bør tilstrebes at 2 eller flere medlemmer av styret fortsetter i mer enn to år for å få kontinuitet i styrearbeidet.

Styret har 2 faste varamedlemmer, disse velges for ett år av gangen. Varemedlemmene oppfordres til å delta på styremøtene.

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer med båtplassbevis.

Småbåtlaget skal oppnevne revisor.

5.2. Styrets fullmakter og oppgaver / Komiteer

Styret skal lede småbåtlaget etter de gjeldende vedtekter, vedtak og budsjett som årsmøtet har fattet. Styret har fullmakt til å nedsette de komiteeer som det finnes behov for. Komiteene er direkte underlagt og rapporterer til styret. Styret skal følge det budsjettet som er vedtatt av årsmøtet. Styret har ikke fullmakt til å inngå avtaler som har stor økonomisk risiko for småbåtlaget eller har vesentlige avvik fra budsjettet. Saker med en slik karakter må først utdredes og deretter forelegges årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte før det kan fattes noen vedtak.

5.3. Innkalling til styremøter. Beslutninger.

Styrets leder innkaller til styremøter når det finnes nødvendig.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. I ikke-fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt et fulltallig styre før gyldig vedtak gjøres. Alle styrevedtak skal protokollføres. Vedtak som ikke er protokollført ansees som ugyldige.

5.4. Gydlighet av styrets beslutninger.

Styret kan ikke pantsette eller oppta lån. Slike saker må først behandles og vedtas på årsmøtet. Styret kan ikke inngå avtaler eller binde Småbåtlaget økonomisk som strider med vedtektene. Evt. inngåelse av slike avtaler er ugydlige.

5.5. Årsrapport/årsregnskap/budsjett

Styret skal før hvert årsmøte utarbeide en årsrapport med avsluttet regnskap for styreperioden. Årsmeldingen, revidert regnskap og budsjett for neste år skal legges fram for årsmøtet for godkjenning.

§ 6 Årsmøtet

6.1. Lagets øverste myndighet

Årsmøtet er lagets øverste myndighet.

6.2. Tidspunkt og innkalling til årsmøtet

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen 15. mai. Medlemmene skal innkalles skriftlig/elektronisk, senest 14 dager før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde tid, sted og dagsorden for årsmøtet samt saksliste. Årsrapport, regnskap/budsjett og eventuelle andre vedlegg gjøres tilgjengelig på småbåtlagets hjemmeside og legges ut i lagets lokaler fra samme dato som innkallingen sendes ut.

6.3. Saker til årsmøtet

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal dokumenteres skriftlig, og må være styret i hende senest innen 1. mars.  Se også § 6, punkt 6.6.4.

6.4. Møtedeltakere / stemmerett

Kun medlemmer med båtplassbevis har stemmerett på årsmøtet. Medlemmer som eier 2 båtplaser har kun 1 stemmerett (jfr. § 1.3). Medlemmer uten båtplassbevis har kun møte- og talerett. Medlemmer med båtplassbevis som ikke har betalt årskontingent innenfor fristens utløp (§ 2.4.) har ikke stemmerett. Medlemmer som er omfattet av § 2.8. (eksklusjon) har verken møterett eller stemmerett.

6.5. Beslutningsdyktiget / avstemming

For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig må følgende være oppfylt:

– Innkallingen være oppfylt i.h.t. punkt 6.2.

– Årsmøtet kan kun bestå av stemmberettige medlemmer og medlemmer med møte- og talerett,

  jfr. punkt 6.4.

– Det må minst være 25 stemmeberettige medlemmer til stede.

– Ikke tillatt med avstemming i saker som strider mot §7 og som strider mot

   post 4 i § 6.6.

– Ved valg av styreverv må en kandidat ha flertall av stemmene.

  Hvis stemmelikhet, holdes omvalg på de to kandidatene som hadde

  flest stemmer. Når det er mer enn en kandidat, skal avstemningen skje skriftlig.

– Avstemming skal skje skriftlig i de saker, hvor minst 1 stemmeberretiget medlem med båtplassbevis krever dette.

6.6. Dagsorden for det ordinære årsmøtet:

6.6.1. Åpning ved styrets leder

    1. Valg av sekretær. (Hvis nødvendig må styrets sekretær ta denne oppgaven).

    2. Valg av møteleder. (Hvis nødvendig må styrets leder fungere som møteleder).

    3. Valg av 2 andelshavere som tellekorps.

    4. Opptelling av stemmeberettige medlemmer.

        Sjekke hvor mange medlemmer som har stemmerett (jfr. 6.4.)

        Sjekke at andre oppmøtte har møte- og talerett (jfr. 6.4.)

    5. Fastsette om årsmøtet er beslutningsdyktig:

            Minst 25 godkjente medlemmer med båtplassbevis må være til stede.

            Innkalling og dagsorden må være utsendt i.h.t. § 6.2.

6. Valg av 2 medlemmer med båtplassbevis for å undertegne årsmøteprotokollen.

6.6.2. Gjennomgang og godkjennelse av innkalling og dagsorden

6.6.3. Styrets årsberetning / budsjett

    1. Styrets beretning

    2. Revidert årsregnskap

    3. Budsjett for neste år

    4. Fastsettelse av kontingent, årsavgifter, styrehonorar, lønn til eventuell oppsynsmann, rengjøringshjelp o.l.

6.6.4. Saker på årsmøtet

Det tillates ikke fremme saker for votering på årsmøtet som har en slik karakter eller omfang at de krever videre utredning og diskusjon. Det kan være saker som er utilstrekkelig utredet, saker som kommer helt overraskende på medlemmene og som krever lengere overveielse/undersøkelse og diskusjon enn et årsmøte har tidsrammer til. Slike saker kan tillates diskutert på årsmøtet innenfor en gitt tidsramme. Deretter overlates de til det nye styret for videre utredning før de evt. kan legges fram for et nytt årsmøte, evt. ekstrordinært årsmøte, for votering. Når det gjelder vedtektsendringer, henvises til § 7.

6.6.5. Valg av nytt styre

Styret kan kun bestå av medlemmer med båtplassbevis (jfr. § 5). Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Alle kan gjenvelges, men kan nekte gjenvalg etter å ha sittet en lengre periode. Det bør tilstrebes at 2 eller flere medlemmer i styret fortsetter i mer enn to år for å få kontinuitet i styrearbeidet. Styret har 2 faste varamedlemmer, disse velges for ett år av gangen. Valg av nytt styre:

1. Valg av styreformann

2. Valg av kasserer

3. Valg av 1 styremedlem

4. Valg av sekretær

5. Valg av og havnesjef

6. Valg av 2 vararepresentanter til styret.

7. Valg av 3 representanter til valgkomite

8. Valg av revisor.

Fortrinnsvis bør valgene til nytt styre foregå enkeltvis. Hvis det skulle være vanskelig å fylle styrets plasser kan valget gjøres på følgende måte: Først velges ny styre­formann. Deretter kan det velges 4 medlemmer til styret. Årsmøtet gir så styret myndighet til å konstituere seg selv.

Årsmøtet skal ikke inneholde posten eventuelt. Alle saker som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest innen 1. mars. Kun de saker som står oppført på årsmøtets dagsorden, og som ikke er i strid med vedtektene, behandles på årsmøtet.

6.7. Ekstrordinært årsmøte

Styret kan, når det finner det nødvendig, innkalle til ekstrordinært årsmøte. Når minst 1/5 av stemmeberettige medlemmer skriftlig forlanger det (liste med underskrifter), skal styret innkalle til ekstrordinært årsmøte. Innkalling og regler for ekstraordinært årsmøte som for ordinært årsmøte, jfr. § 6.

§ 7 Vedtektsendringer

Mindre forandringer og tillegg til disse vedtekter kan bare skje ved at de vedtas på et ordinært årsmøte. Større endringer og tillegg til disse vedtektene som, bl.a. eierskap og leietakeravtaler (§ 1.1. og § 1.3.) kan kun endres ved å tas opp på 2 ordinære årsmøter, 2 etterfølgende år, hvor det på forhånd er gitt utførlig informasjon og foretatt en konsekvensanalyse om endringenes innhold og konsekvenser for småbåtlaget.

For alle vedtektsendringer gjelder følgende: Alle medlemmene må være varslet om forandringne av vedtektene minst 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet er beslutnings­dyktig bare når minst 25 av stemmeberettige medlemmer er tilstede. Møter ikke til­strekke­lig antall stemmeberettige, berammes nytt ordinært årsmøte som har stilstrekkelig antall stemmeberettige.

§ 8 Oppløsning

Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer (kvalifisert flertall) vedta å oppløse laget. Ved oppløsning blir lagets midler å overføre til særskilt bankkonto for å anvendes som egenkapital for et nytt småbåtlag.

Er et nytt småbåtlag ikke stiftet innen 10 år, skal midlene etter samråd med vedkommende kommunestyre anvendes til allmennyttige eller veldedige formål.

I særlige tilfelle kan midlene anvendes som foran bestemt før 10 år er gått.

Views: 70